Local Committee

GOA Team 2013-14

Title Name Mobile No Email ID
PresidentDr C S Ajmani 09426120404 cajmani2001@yahoo.co.in
Secretary Dr Hasmukh Nagwadia 09723814800 hpnag87@yahoo.com
President Elect Dr Yogesh Parikh 09825035689 yogeshparikh_38@hotmail.com
Past PresidentDr Ashit Mehta 09825040708 ashit_mehta63@hotmail
Tresurer Dr Kamlesh Devmurari 09714035006 orthodrkd@yahoo.co.in

Ahmedabad & Gandhinagar

Name Mobile No Email ID
Dr Navin Thakkar 09825387016 naveenthakkar@gmail.com
Dr Pranav Shah 09904403733 pranav2510@yahoo.co.in

Central Zone

Name Mobile No Email ID
Dr Amit Patel 09825042940 dramit2000@hotmail.com

North Zone

Name Mobile No Email ID
Dr Pravin Thakkar 09825225039 drppt@yahoo.com

South Zone

Name Mobile No Email ID
Dr Imtiaz Danti 09824154910 imtiazdanti@rediffmail.com

Saurashtra & kutchh

Name Mobile No Email ID
Dr Rajesh Chacha 09427663995 chacharajesh@gmail.com
Dr Hiren Kothari 09824232567 doctorhsk@gmail.com